DOCUMENTEN

 

De sacra­menten van de chris­telijke ini­ti­atie bij kinderen en jon­geren van­daag

– Oriën­taties voor een mis­sion­aire vernieuwing’ is een nieuwe pub­li­catie van de Bel­gis­che biss­chop­pen ref­er­ent voor cat­e­ch­ese en liturgie. (De gehele tekst download u hier.) De brochure reikt een aan­tal krachtli­j­nen aan voor de vernieuwing en heror­iën­ter­ing van de pas­toraal van de ini­ti­atiesacra­menten. De biss­chop­pen roepen de medew­erk­ers op het ter­rein ook op om er vanuit hun eigen ervarin­gen op te rea­geren. Lees verder voor meer info...

 

 

De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag (2013)

Deze tekst van de Belgische bisschoppen nodigt uit tot een zoektocht naar vernieuwing in de pastoraal van ‘de sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag’.


Orientatietekst voor de parochiecatechese (2009)

 

      In deze tekst worden de grote lijnen van een vernieuwde catechese in de Nederlandse kerkprovincie aangegeven


‘Catechesi Tradendae’ (1979)


 Apostolische exhortatie over catechese geven in onze tijd. 'Gaat mee om het te zien' (1996)

Beleidsnota bisdom Roermond over de catechese.‘Algemeen directorium voor de catechese (1997)

Beleidsnota Nederlandse bisschoppen die de richting wijst op het gebied van catechese.
‘De Glans van Gods Woord’ (2004)

Brief van de Nederlandse bisschoppen waarin een aantal grote lijnen worden uitgestippeld die de parochiecatechese in de komende jaren in Nederland een nieuw elan kunnen geven.


‘Evangelii Nuntiandi’ (1975)

Apostolische exhortatie over de evangelisatie in de moderne wereld. 


‘Gaudium et Spes’ (1965)


Pastorale constitutie over de kerk in de wereld van vandaag.