WAT IS CATECHESE

 

1. “Catechesi Tradendae” Apostolische aansporing van paus Johannes Paulus II, 1979

 “Catechese geven betekent iemand op een of andere wijze er toe brengen, dat hij met het mysterie van Christus in al zijn dimensies geconfronteerd wordt.

Het betekent ‹de volvoering van het geheim in het licht stellen,… om mét alle heiligen te vatten,wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, de volheid bereiken die de volheid van God zelf is› (Ef. 3,9.18-19). De catechese zal in de persoon van Christus heel Gods eeuwig raadsbesluit open leggen, dat in die persoon in vervulling is gegaan.

Zij zal er naar streven de betekenis te begrijpen van de gebaren en woorden van Christus, alsook van de tekenen die Hij heeft verricht, aangezien deze zijn mysterie tegelijk versluieren en openbaren.

Als catechese zo wordt opgevat, is haar uiteindelijke doelstelling dat iemand niet alleen in aanraking komt met Jezus Christus maar tenslotte ook komt tot gemeenschap met Hem, ja tot intieme omgang.” (nr. 5)

 

 

2. Het Algemeen Directorium voor de catechese, document door de congregatie voor de clerus gepubliceerd, 1997

“Het doel van de catechese is uiteindelijk niet alleen om mensen met Jezus Christus in contact te brengen maar ook tot gemeenschap met Hem, ja zelfs tot een innige vertrouwelijkheid.”

Alles wat er op het gebied van evangelisatie gebeurt, heeft als doel te brengen tot gemeenschap met Jezus Christus. Uitgaande van het “begin van bekering” tot de Heer, waartoe de heilige Geest door middel van de eerste verkondiging de aanzet heeft gegeven, stelt de catechese zich ten doel deze eerste aanhankelijkheid te onderbouwen en verder te doen rijpen.(nr. 80)

De catechese is de bijzondere vorm van de dienst van het Woord die de beginnende bekering doet toegroeien naar een levende, uitdrukkelijke en actieve geloofsbelijdenis. “De catechese heeft haar oorsprong in de geloofsbelijdenis en voert tot het belijden van het geloof.”(nr.82)

 

 

3. “De Glans van Gods Woord”, brief over de catechese van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, 2004

 “Christus als het leven zelf laten ontdekken: dat is de belangrijkste uitdaging voor de catechese vandaag. Geloven heeft ten diepste te maken met een beweging naar het leven dat Christus is. Parochiecatechese wil dit leven aanwezig brengen. Zij wil mensen uitnodigen om christen te worden, zij die onderweg zijn ondersteunen in hun geloof en mogelijkheden tot verdieping aanreiken. Het komt er op aan dat mensen in het hart van hun bestaan ontdekken dat geloven richting geeft aan hun vragen en zoeken, dat het geloof niet buiten hun leven staat.”


 

4. “Volwassen worden in geloof”, verklaring van de bisschoppen van België, 2006

 “Christenen zijn mensen van de weg (Hnd 9,2), een levensweg, met tochtgenoten, Jezus achterna. En altijd weer zal Hij ons terzijde moeten nemen en ons onderricht geven. Hij zijn leerlingen bij zich (Mc 12,43), onderricht hen (Mc 9,31), legt hen alles uit (Mc 4,34). Het zal gebeuren naar aanleiding van concrete situaties of vragen die we stellen. Gaandeweg zullen we ontdekken wat dat evangelie voor ons en deze wereld betekent. Want er is niet alleen de vraag hoe je christen wordt, maar ook de vraag hoe je het blijft en hoe je als christen moet leven. Daarom moeten we regelmatig ‘terzijde genomen worden’ en moet Jezus ons onderrichten. We hebben nood aan catechese om te groeien in geloof.” (nr. 15)

 

“Wie werkelijk in contact gekomen is met het evangelie en erdoor geraakt werd, wil het beter leren kennen. Wie eenmaal van het geloof heeft geproefd, wil er de diepere rijkdom van smaken. Ook doen zich nieuwe omstandigheden voor of zijn er nieuwe ervaringen, die maken dat de rijkdom en de betekenis van het geloof opnieuw ontdekt moeten worden. Dat is precies de opdracht van elke catechese: dat mensen telkens opnieuw de onuitputtelijke rijkdom van het evangelie leren kennen en ervaren. Daarom is catechese een noodzakelijke en blijvende opdracht van iedere kerkgemeenschap.”(nr.38)

  

5. “Katechese in veränderter Zeit”, Die Deutsche Bischöfe,  2004

 “Die bemühungen, Menschen in den Glauben einzuführen, ihnen darin Heimat anzubieten und so Kirche aufzubauen, werden in der kirchllichen Tradition seit jeher Katechese genannt. Mit ihrem katechetischen Wirken begleitet und unterstützt die Kirche den Glaubensweg der Menschen, die von Gott berufen sind und mit denen er seine je ganz persönliche Geschichte hat. Die Katechese setzt also etwas voraus, das sie selbst nicht bewirken kann.

So ist der Katechese der kirchliche Dienst am Glauben der Menschen, der sich dem Wirken des Heiligen Geistes verdankt. Dieser Dienst besteht in der notwendigen Einführung, Vertiefung und Vergewisserung im Glauben.” (Kap. 1)
 

6. “National Directory for Catechesis”, United States Conference of Catholic bishops, 2005

 “Catechesis is that particular form of the ministry of the word which matures initial conversion to make it into a living, explicit an fruitful confession of faith.” (Dei Verbum, mr.10)

Catechesis aims to bring about in the believer an ever more mature faith in Jesus Christ, a deeper knowledge and love of his person and message, and a firm commitment to follow him. In many situations, however, catechesis must also be concerned with arousing initial faith and sustaining the gradual conversion to complete adherence to Jesus Christ for those who are on the threshold of faith. With God’s grace, catechesis develops initial faith, nourishes the Christian life, and continually unfolds the mystery of Christ until the believer willingly becomes his disciple.” (nr.19a)

“The object of catechesis is communion with Jesus Christ. Catechesis leads people to enter the mystery of Christ, to encounter him, and to discover themselves and the meaning of their lives in him.”(nr. 19b)

“The Church is the historical realization of God’s gift of communion in Christ. As such she is the origin, locus, and goal of catechesis. Catechesis springs from the Church. (nr. 19c)

Within the Church’s mission of evangelization, catechesis promotes and matures initial conversion, educates persons in the faith, and incorporates them into the life of the Christian community. Today, however, catechesis must often take the form of the primary proclamation of the Gospel because many who present themselves for catechesis have not yet experienced conversion to Jesus Christ. Some level of conversion is necessary, however, if catechesis is to be able to fulfil its proper task of education in the faith.(nr.19d)

Catechesis for those who have received the sacraments of initiation goes beyond that which was provided by initiatory catechesis. It serves the continuing conversion and ongoing formation of those who have been initiated into the faith. (nr.19e)